Факультетте исленип атырған илимий жумыслар

Математика факультетинде илимизертлеў ҳәм илимийпедагогикалық кадрлар таярлаў бағдарында орынланған жумыслар бойынша

Мағлыўмат

Факультет қурамы 4 кафедрадан ибарат: әмелий математика, функционаллық анализ, алгебра ҳәм геометрия, математикалық анализ ҳәм дифференциаллық теңлемелер.

Профессор оқытыўшылар саны – 63, соннан, 2 илим докторы, 20 илим кандидатлары ҳәм PhDлер, илимий дәрежелилик – 36,5%. Илим докторларыныӊ орташа жасы 55, илим кандидатларының орташа жасы 52,3 жасты қурайды.

2019-жылдың даўамында 1 профессор-оқытыўшы пән докторы (DSc) (Д.Утебаев) ҳәм 2 жас профессор-оқытыўшы философия докторы (PhD) диссертациясын қорғаған (Самандаров Б., Алламбергенов И.).

Илим-изертлеў жумыслары тийкарынан кафедраларда илимий темалар тийкарында алып барылмақта. 2019-жылы 1 ЭЕМ ушын прогрммаға гуўалық,  2 сабақлық, 7 оқыў қолланба, 5 оқыў-методикалық қолланба, 10 мақала сырт еллери илимий журналларында, соннан Scopus халық-аралық илимий базасындағы журналларды 7 данасы,  22 мақала республикалық журналларда, халық аралық ҳәм республикалық конференция ҳәм топламларда 88 илимий мақала ҳәм тезислер баспадан шығарылған.

Факультетте 1 фундаменталлық грант ҳәрекет етпекте, халықаралық жойбарлар орынланбаған.

Орташа бир жылда ҳәр бир профессор-оқытыўшыға 0,35 журнал мақаласы, 1,4 тезислер туўра келген.

2019 жылы факультет профессор-оқытыўшылары арасынан профессор К.Кудайбергенов Китай (Сичиуан университети) ҳәм Қубла Корея (Сеул университети) мәмлекетлеринде сапарда болып, илимий семинарларда баянатлар жасап қайтты. Математикалық анализ кафедрасы доценти Б.Нуржанов еки ай даўамында Беларус мәмлекетинде илимий стажировкада болып қайтты.

2019 жылда факультет студентлери математика пәни бойынша өткерилген улыўма сибирь олимпиадасында командалық есапта табыслы биринши орынды (Каримов Х., Сатуллаев Е., Айтмуратов А., Турманова Г., Алиев А.), ал жеке есапта  1 студент екинши ҳәм 7 студент үшинши орынларды ийеледи. Өзбекстан Республикасы Жоқары оқыў орынларындағы математик студентлер ортасында өткерилген Академик Т.Н. Кори-Ниязов  атындағы V-Республика конкурсында факультет 3-курс студенти К.Садиков 3-орынды ийеледи.

2018-жылдағы “Siberian mathematical competation” олимпиадасында сыйлықлы орынларды алған факультет питкериўшилери Новосибирск мәмлкетлик университетинде мәмлекетлик грант тийкарында магистратурада оқып атыр.