Функционаллық анализ, алгебра ҳәм геометрия кафедрасы

Функционаллық анализ кафедрасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги Жоқары оқыў орынлары бас басқармасы баслығы И. Мажидовтың хаты (01.11.2008 ж. №87-01/1-441),     университет илимий Кеңеси мәжилисиниң қарары (12.11.2008 ж. 2-сан баянламасы) ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университети ректоры А.Т. Матчановтың буйрығы      (13.11.2008 ж. №180 к/2) менен жаңадан ашылған функционаллық анализ кафедрасының оқыў жүклемеси анықланды ҳәм кафедра профессор-оқытыўшылары контингенти белгиленди.

Ҳәзирги күнде кафедрада 14-оқытыўшы толық штатта ҳәм 1 оқытыўшы саатпай есабында, 1оқытыўшы 0,25 есабында жумыс ислеп, олардың ишинде 1 илим докторы (К. Кудайбергенов), 3 илим кандидатлары, доцентлер бар. 2009-2011-жыллар арасында 2  кандидатлық диссертация      (А. Арзиев, Ж. Сейпуллаев, Р. Жиемуратов, Т. Қурбанбаевлар) жақланды. Ҳәзирги ỷақытта кафедра профессор-оқытыўшыларынан К. Бегжанова, Т. Қаландаров, А. Алауадинов, А. Сейдуллаелар илим-изертлеў жумысларын алып бармақта.

Ҳәзирги күнде кафедрада оқытылатуғын пәнлер төмендегише: бакалавр қәнигелиги ушын: функционаллық анализ, Итималлықлар теориясы ҳəм математикалық статистика, Функционаллық анализдиң қосымша баплары, Алгебра ҳәм санлар теориясы, Аналитикалық геометрия, Дифференциал геометрия ҳәм топология, Улыўма алгебра, Аналитикалық геометрия ҳәм сызықлы алгебра, Математика тарийхы  Жоқары математика. Жоқары математика пани тийкарынан химия, химия технология, биология, экология, география, тоқымашылық, геодезия ҳәм кадастр, қарақалпақ тили, инглиз тили, рус тили, МҒИ бағдарларына өтиледи.

Магистратура қәнигелиги ушын  топология ҳәм дифференциалланыўшы көп образлықлар теориясы, Функционал анализдиң таңламалы баплары, Операторлар теориясы, Борел олшемлери, потенциаллар хам стохастикалык анализ тийкарлары, Абстракт алгебра, Алгебралык хам геометриялык структуралар пәнлери өтиледи.

Кафедрада «Операторлар алгебралары ҳəм оның қолланыўлары», «Функционаллық анализдиң заманагөй мəселелери»,  атамасында ҳəр ҳəптениң сəршемби күни кафедра оқытыўшылары ҳəм зийрек студентелердиң қатнасыўында семинар өткериледи.

Атап айтқанда кафедрада Өзбекстан Республикасы Илимлер Академиясы Математика ҳəм информацион технологиялар институты директоры академик

Шавкат Абдуллаевич Аюпов саатпай тийкарында жумыс ислеп атыр. Ол 2017-жыл май айында факультетимиздиң зийрек студентлери ушын лекциялар оқыды.

Ф.м.и.к. доц. М. Ибрагимов ҳəм ф.м.и.к. Ж. Сейпуллаевлар тәрепинен SFS Банах кеңисликлериниң геометриялық қәсийетлери ҳәм бул кеңисликлерде анықланған нейтраль қысқартыўшы проекторлардың образлары үйренилмекте. Ф.м.и.д. К.Кудайбергенов, Т. Қаландаров ҳəм А. Алауадиновлар тәрепинен Шегараланбаған операторлар алгебрасының автоморфизмлери ҳəм дифференциаллары бойынша илим-изерлеў жумыслары алып барылмақта.

Илимий изертлеў жумысларының нәтийжелери бойынша соңғы 2010-2014-жыллары 50 ден аслам илимий мақала ҳәм тезислер, солардан 19 дан асламы сырт еллерде басылып шықты. Кафедра оқытыўшылары тәрепинен 3 тен аслам оқыў методикалық қолланбалар басылып шығарылып, ҳәзир студентлер оларды кеңнен пайдаланбақта.

Ҳәзирги ỷақытта кафедра республикамыздың ҳәм сырт ел жоқары оқыỷ орынлары менен илимий байланысқа ийе.  Солардың ишинде Өзбекстан Миллий университети, Ургенч мәмлекетлик университети, Ташкент мәмлекетлик педагогика университети, Қаршы мәмлектлик университети, Красноярск мәмлекетлик университети. Кафедра оқытыỷшылары Германия Федератив Республикасының Бонн университетинде, Россия Федерациясының Санкт-Петербург мәмлекетлик политехника университетинде қәнигеликлерин жетилистирип, Красноярск Мәмлекетлик Университетинде илимий баянатлар   жасады.

Кафедрада руỷхыйлық ҳәм ағартыỷшылық жумыслары бойынша да бир қатар жумыслар исленип атыр. Атап айтқанда Ғәрезсизлик байрамы, 8-декабрь Өзбекстан Республикасының Конституция күнине, 14-январь Қураллы күшлер күнине, 8-март ҳаял–қызлар байрамына байланыслы, халқымыздың миллий байрамы Наỷрыз байрамларына арналған кешелер өткерилип турылады. Бул кешеге кафедрамыздың жасы үлкен профессор-оқытыỷшыларымыз, ветеран аға-апаларымыз мирәт етиледи.

 

Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович,физика-математика илимлериниң докторы, доцент. 1972-жылы Хожели районында туўылған. 1994-жылы Ташкент мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги математика-информатика оқытыўшысы. 2002-жылы «Измеримые расслоения компактных множеств и их приложения к теореме Шоке» темасында кандидатлық, 2008-жылы «Измери-мые расслоения линейных операторов и их приложе-ния к операторным алгебрам и дифференцированиям» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 60тан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 3 оқыў қолланбасы ба-спадан шықты. 2008-жылдан баслап алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы баслығы лаўазымында ислеп атыр.

 

 

 

Ибрагимов Мухтар Мамутович, физика-мате-мати-ка илимлериниң кандидаты, доцент. 1972-жылы Хожели районында туўылған. 1994-жылы Ташкент мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги мате-матика-информатика оқытыўшысы. 2000-жылы «Сжи-мающие проекторы и геометрические свойства гране-во симметричных банаховых пространств» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 30 дан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишин-де 9 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 2007-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университе-тинде оқыў ислери бойынша проректор болып ислеп атыр.

 

 

Алламбергенов Ҳасенбай Сатбаевич, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1949-жылы Кегейли районында туўылған. 1971-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик педагогика институтын тамамлаған. Қәнигелиги математика. 1981-жылы «Произведе-ния коммутаторов в нильпотентных и метабелевых группах» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 50 ден аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. Соның ишинде 12 оқыў қолланбасы баспадан шықты. 1993 -жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы доценти лаўазымында ислеп атыр.

 

 

Жиемуратов Рзамурат Есбергенович, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1981-жылы Кегейли районында туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистрату-ра қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математика, математикалық анализ. 2010-жылы «Топологические и категорные свойства пространства нелинейных-гладких функционалов» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 10 нан аслам илимий мий-нетлери баспада жәрияланды. 2014-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафе-драсы доценти лаўазымында ислеп атыр.

 

 

Сейпуллаев Жумабек Хамидуллаевич, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1981-жылы Тахтакөпир районында туўылған. 2004-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистратура қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математика, математикалық анализ. 2009-жылы «Классифика-ция гранево симметричных пространств» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. 10 нан аслам илимий мийнетлери баспада жәрияланды. 2015-жылдан баслап алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафедрасы доценти.

 

 

Қурбанбаев Туўелбай Қадирбаевич, физика-математика илимлериниң кандидаты, доцент. 1983-жылы Кегейли районында туўылған. 2006-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистрату-ра қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математи-ка, математик анализ. 2011-жылы «Классификация алгебр лейбница малых размерностей над полем p-адических чисел» темасында кандидатлық дис-сертациясын жақлады. 10 нан аслам илимий мий-нетлери бас-пада жәрияланды. 2015-жылдан баслап Қарақалпақ мәмлекетлик университети алгебра, функционаллық анализ ҳәм геометрия кафе-драсы доценти лаўазымында ислеп атыр. Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Г.Аймурзаева, К.Сейдуллаев, К.Бегжанова, ассистентлер Н.Жүзбаев, Г.Опаева, Т.Каландаров, И.Алламбергенов, Ф.Абдихаликов, А.Сейдуллаев, А.Алауадиновлар жумыс ислеп атыр.

 

 

 

Абдикаликов Фархад Абдижалиевич, физика-математика илимлери бойынша философия докторы (Ph D). 1983-жылы Нөкис қаласында туўылған. 2006-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университети магистратура қәнигелигин тамамлаған. Қәнигелиги математика, математик анализ. 2018-жылы «Исследование статистических оценок условных функционалов в моделях регрессии» темада диссертациясын жақлады.

Сондай-ақ, кафедрада үлкен оқытыўшылар Г.Аймурзаева, К.Сейдуллаев, К.Бегжанова, ассистентлер Н.Жүзбаев, Г.Опаева, Т.Каландаров, И.Алламбергенов, А.Сейдуллаев, А.Алауадинов, П. Насыровлар жумыс ислеп атыр.