Өзбек тилине Мәмлекетлик тил атамасы берилгенине 30 жыл

Бүгин факультетимизде профессор-оқытыўшылар ҳәм студент-жаслар қатнасында «Тил байрамы» болып өтти. Байрамды факультетимиздиң деканы Ж. Сейпуллаев ашып берди ҳәм бәрше қатнасыўшыларды баҳасыз қүдиретимиз, руўхий қәдирятларымыздың қәлиплесиўиниң түп тийкары болған өзбек тилине тил атамасының берилгенине 30 жыл толыўы мүнәсебети менен қутлықлады.

Буннан соң факультетимиздиң жаслар мәселелери менен ислесиў бойынша декан орынбасары И. Алламбергенов сөзге шықты ҳәм қатнасыўшыларды байрам менен қутлықлап өз сөзинде 2019-жыл 4-октябрь күни Президентимиз Шавкат Мирзиёевтиң «Мәмлекетлик тил ҳаққындағы нызамның 30 жыллығын мүнәсип белгилеў туўрысында»ғы нызамына қол қойғанлығы ҳаққында ҳәм усы ҳүжжетте октябрь айы мәмлекетимизде тил байрамы айлығы ретинде кең көлемде белгилениўин, әсиресе жоқары оқыў орынларында илимий конференциялар шөлкемлестириўди белгилеп берген еди. Ҳәр жылы усы сәне ҳәр қыйлы уран тийкарында белгиленип атырғанлығын атап өтти. Мысалы ушын, «Ана тилим – жаныў дилим», «Тилге итибар – елге итибар», «Тил – миллет айнасы».

Байрамға шақырылған Өзбек тили ҳәм әдебияты кафедрасы оқытыўшысы Ю. Нуржанова дүня тиллери тарийхы ҳәм оның ишинде өзбек тилиниң тутқан орны дәрежеси ҳаққында профессор-оқытыўшылар ҳәм студент-жасларға түсиниклер берип, соның менен бирге тил ҳаққында жаңа мағлыўматларды да келтирип өтти.

Математика факультети

3-курс студенти

Н. Узакбаев