Тилге итибар – елге итибар (4-курс студентлеринен видео қутлықлаў)

Қарақалпақлар тек Орайлық Азияда ғана емес, ал улыўма дунья жүзи халықлары арасында да өзиниӊ миллий мәденияты, дәстүрлери, үрп-әдетлери менен кескин ажыралып туратуғын, оғада бай руӯхый қәдриятларға ийе халық болып есапланады. Усындай руӯхый дүрданаларымыздыӊ ажыралмас бир бөлеги есапланған қарақалпақ тили мыӊлаған жыллар даўамында әӯладтан-әӯладқа, атадан-балаға өтип, еӊ қәдирли халық ғәзийнеси сыпатында изин жоғалтпай киятырған, тәрбиялық әҳмийеттеги ҳәр қыйлы жәмийетлик ҳәм турмыслық мотивлерди өз мазмунына сиӊдирип алған және олар менен бирге қәлиплесип, раӯажланған әмелий, илимий имканиятлары менен дараланып турады.

Ҳасыл сөзге жаны қумар халқымыздыӊ тил бийлигине мине бүгин 30 жыл толмақта. Биринши президентимиз И.А.Каримовтыӊ атап өткениндей, «…қарақалпақ халқы өзиниӊ әййемги тарийхы, үрп-әдетлери, дәстүрлери, тили, мәдениятына тән тәкирарланбас белгилери менен ажыралып турады, … қарақалпақлардыӊ өзине тән көркем-өнери, нама-қосықлары, атқарыўшыларыныӊ жағымлы ҳәм бийик лапызы ҳәммени таӊ қалдырады, … мине усындай әдебияты, мине усындай мәденияты бар екен, қарақалпақ халқы ҳеш қашан кем болмайды».

Ғәрезсизликтиӊ еркин самалы ескен ҳәзирги дәӯиримизде усы ата-мийрасларымыз қайта тикленип, бүгинги күнимиз, ертеӊимиз, келешегимиз ушын, мәмлекеттиӊ, жәмийетимиздиӊ қәлиплесиӯи, беккемлениўи ҳәм раўажланыўы ушын хызмет ететуғын бийбаҳа қүдиретли күшке айланды.

Қарақалпақ тилиниӊ байлығы, еркин ўатанымыздыӊ руӯхый күш қүдиретин буннан былай да арттырыў, ата-бабаларымыздан мийрас болып киятырған руӯхый қәдриятларымызға жаӊаша нәзер таслап, олардыӊ мол мүмкиншиликлеринен елимиздиӊ келешеги ушын пайдаланыў, миллий сана-сезимлеримизди байытып, халыққа садықлық руӯхында тәрбиялаў жолындағы жаӊа қәдем болып есапланады.

Б. Ембергенова

Математика факультети 4-курс студенти