Өзбекистан Республикасы гимни қабыл етилгенине 27 жыл толды

Өзбекистан Республикасы ғәресизликке ерискеннен кейин өз тилине, өз миллийлигине, динине хәм мәмлекетлик нышанларына ийе болды. Сол менен бир қатарда өз гиминине де. Гимн бул, Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик суверенитетиниң нышаны, ол қағазда қалған төрт қатар қосық емес, бәлким халқымыздың жүрегине йош, илҳәм бағышлаўшы иләҳий қосық. Гимн халықтың жүрегинде ғәресизлик, тынышлық деп жаңлап турыўшы шақырық.

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик гимни 1992-жылы 10-декабрдеги «Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик гимни туўрысында»ғы нызамы менен тастыйықланды. Гимнимиз сѳзи А.Ариповқа, музыкасы М.Бурхановқа тийисли.
Бүгин, 1д-курс әмелий математика ҳәм информатика қәнийгелиги топарында да байрам көтериңки руҳта белгиленип, гимн ерте таңнан топар студентлери менен биргеликте жаңлады. Топар студентлери қолларын көкирегине қойып, гимнди хүрмет пенен күтип алды.
Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик гимнине күшли итибар менен қараў, оны ардақлаў, хүрмет етиў Өзбекистан Республикасы ҳәр бир пухарасының ўатан алдындағы миннети болып табылады.

Г. Өмирбаева

Математика факултети 1-курс студенти