Ўатанымыз тынышлығы ушын хызмет еткенлерди еслеп…

Бүгин биз 14-январь «Ўатан қорғаўшылары күни» мүнәсебети менен нураний атамыз Алланазар ағаның үйинде мийманда болдық, ҳалынан хабар алып ҳәм байрам менен қутлықлап, байрам саўғаларын тапсырдық. 92 жасты қарсылаған Алланазар аға, бизге өзиниң өмир жолы ҳаққында айтып берди, ҳәзиргидей тыныш, пәраўән турмыста жасап атырғанына, парахатшылық заманның гүўасы болғанына қайта-қайта шүкирлик айтты. Бизге өзиниң ақыл насиятларын, ақ пәтиясын берди.

Б. Байзакова

Математик факультети 3-курс стуленти