Жаслар мәдениятын күшейтиў

Қайси кәсип болсада оның машақатлары менен тәшўишлерин билмекши болсаң сол тараўда мийнет ислеп атырғанлардың кеўил тарын шертип, толғанысларын тыңлаўыңа туўра келеди. Кәсиплердиң арасында устазлардың кәсиби машақатлы, әлўан түрли қубылыслы, сырлы кәсип болғанлықтанда устазын ҳәр бир инсан сийлап, қәстерлеп ҳүрмет көрсетеди.

Бул бағдарда Президентимиз басшылығында өткерилген видеоселектрда жасларға болған итибарди эледе күшейтиў мақсетинде 5 басқышлы идеяны алға сүреди.

Сол тийкарда өткерилген ҳүрметли ҳәм машақатлы кәсипти таңлаған инсанлар Өзбекистан Республикасы Жоқары тәлим басқармасы жанындағы Жоқары тәлимди раўажландырыў шөлкемлери алғы технологияларды енгизиў орайы басқарма баслығы Марарежаб Тожиев ҳәм Әндижан мәмлекетлик университеты Математика кафедрасы досенти Ахмаджон Ахлимирзаев 18-январь күни Математика факультети студент-жаслары менен ушырасыў өткерди. Ушырасыўда мийманлар өзлериниң басип өткен жоллары ҳаққында айтып берди. Математика пәни тәрийхын сүўретлеп студент-жаслар менен пикир алмасты.

Устазлардың жас әўладқа заман талаби тийкарында билим бериўге, бар билим ҳәм көнликпелерин, күшлерин жумсап атырғанын, «Келешек – жаслар қолында» экенин айтып, жас әўладтиң жоқары нәтийжелерге ерисиўинде устазлардың машақатлы мийнетлери бар экенин айтып өтти.

Ушырасыў барысында студент-жаслардың қызықтырған сораўларына жуўаплар берип, оларды китаплар менен сыйлады.

Б. Эмбергенова

Математика факультети 4-курс студент