Заҳириддин Муҳаммед Бабур – мийрасының миллийлигимизде тутқан орны

Заҳириддин Мухаммед Бабур – уллы шайыр, тарийхшы, географ, Бабурийлер династиясының тийкаршысы, темурийлер шахзадасы. 13-феврал күни Қарақалпақ мәмлекетлик университети мәденият сарайында уллы шайыр туўылғанина 537 жыл толыўы мүнәсибети менен ушырасыў кешеси болип өтти. Бул ушырасыўда профессор-оқытыўшылар, тарыйхшы алымлар, әдебиятшылар ҳәм студент жаслар қатнасты. Ушырасыў кешесинде Бабур ҳәм ониң өмир жолы, дөретиўшилиги ҳаққында сөз болды. Профессор-оқытыўшылар шығып сөйлеп жыйналғанларды Заҳириддин Муҳаммед Бабурдың көркем әдебият, илим тараўында тутқан орны, басшылық ислеринде көрсеткен мәртлиги, мәмлекет басқарыўындағы даналығы менен және бир мәрте таныстырып өтти. Ҳақыйқатында да, Заҳириддин Муҳаммед Бабур уллы инсан, өшпес жулдыз.

Оның корсеткен искерлиги, шығармалары бизге шекем жетип келгенлиги де буниң айқын дәлийли. Мәмлекетимиз ғәрезсизликке ерискеннен соң Бабур, оның дөретиўшилигине болған итибар, оны изертлеў жумысларына үлкен итибар қаратылды. Заҳириддин Муҳаммед Бабур аты менен бир қанша көшелер, миллий бағлар, театрлар аталып оның атын мәнгилестириў жумыслары әмелге асырылды.

             «Ҳар кимки вафо қилса, вафо топғусидир,

             Ҳар кимки жафо қилса, жафо топғусидир.

             Яхши киши кўрмагай ёмонлик ҳаргиз,

             Ҳар кимки ёмон болса, жазо топғусидир.»

Биз жас әўлад усындай бабаларымыздың ийгиликли идеяларын өзимизде жәмлеген ҳалда ҳәм жаратылып атырлған кең имканиятлардан мақсетке муўапық пайдаланған ҳалда бүгинги әмелге асырылып атырған ислердиң даўамшылары болыўымыз тийис. Ушырасыў кешеси консерт дәстури менен даўам етти.

Б.Байзакова

Математика факультети 3-курс студенти