ДАҒАЗА

Математика факультети жәмәәти Сизлерди ҳәр ҳәптениң жума күни, саат 11:20 да «Дифференциаллық теңлемелер» пәнинен «Жас академиклер» пән дөгерегинде қосымша мәслаҳат-сабағы өтиледи. Дөгерекке «Дифференциаллық теңлемелер» пәнине қызығыўшы барлық студент-жаслар қатнасыўы мүмкин.

Жуўапкер: П.Орынбаев