Математика бағдарында тәлим алып атырған студент-жаслар ҳәм илим изертлеўшилер ушын Академик Ташмухаммад Алиевич Саримсақов атындағы стипедия жәрияланды

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020 жыл 7 май күнги «Математика тараўындағы билимлендириў сапасын арттырыў ҳәм илимий-изертлеўлерди раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-4708-санлы қарары тийкарында Математика институтына қараслы Математика пәни билимлендириў сапасын арттырыўды қоллап қуўатлаў Шөлкеми тәрепинен Математика бағдарында тәлим алып атырған студент-жаслар ҳәм илим изертлеўшилер ушын Академик Ташмухаммад Алиевич Саримсақов атындағы стипедия жәрияланғанын мәлим етемиз. Академик Ташмухаммад Алиевич Саримсақов атындағы стипендия квотасы (стипендия муғдары) 2020-2021 оқыў жылы ушын 5 бакалавр (10 ай мүддетке ҳәр айда 750 мың сўмнан), 5 магистр (10 ай мүддетке ҳәр айда 1 млн. сўмнан) ҳәм 2021 жыл ушын 5 докторант (10 ай мүддетке ҳәр айда 1,5 мың сўм) етип белгиленди.